ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ใช้ถนน และ การขับรถยนต์บนทางจราจรต่าง ๆ ในปัจจุบันพบเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างมากมายมหาสาร  ทั้งความประมาทของตัวผู้ขับรถยนต์เอง รวมไปถึงการไม่เข้าใจเส้นทาง และ ความไม่พร้อมของรถยนต์ การไม่เข้าใจของป้ายจราจร หรือ อุปกรรณ์จราจร ต่าง ๆ รวมไปถึงเส้นทางในการคมนาคมต่าง ๆ

ขับขี่ให้ปลอดภัย

หลัก 5 อย่างที่ควรรู้สำหรับการ ขับขี่ให้ปลอดภัย บนทางจราจร

  1. อันดับแรก : ที่จำเป็นต้องรู้ และ เป็นหลักสำคัญนั้นควรมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของรถยนต์อย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนนำรถยนต์ไปใช้บนท้องถนน ควรตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญ ๆ ของรถ อาทิเช่น เครื่องยนต์ของรถ เบรก ยางรถยนต์ อุปกร์ล๊อคบังคับล้อ พวงมาลัยควบคุม ที่ปัดน้ำฝน กระจกส่องทางด้านหลัง ไฟต่าง ๆ
  2. อันดับที่สอง  : ต้องมีการตรวจในเรื่องของเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง รวมไปถึง สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศก่อนที่จะใช้เส้นทางนั้น ๆ ก่อนที่จะออกเดินทาง รวมไปถึงการหาแผ่นที่สำหรับการเดินทางให้เรียบร้อยหรือถ้าหากท่านต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว ควรที่จะมีคู่มือในการท่องแล้ว และ สอบถามผู้รู้ให้ชัดเจน เช่น กรมทางหลวง ตำรวจในพื้นที่นั้น ๆ เป็นต้น และนอกจากนั้นแล้ว ต้องเข้าใจในเรื่องข้อป้ายจราจร รวมถึงอุปกรณ์จราจรเป็นอย่างดี ด้วย
  3. สำหรับส่วนที่สามควรจะมีความรู้ในเรื่องของวิธีการขับรถ เพราะ การขับรถเป็นรูปแบบของศิลปะอย่างหนึ่งมิใช่เพียงแค่สักว่าขับรถเป็น แต่รวมไปถึงขั้นตอน และ วิธีการในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความชำนาญในการขับรถยนต์
  4. ส่วนที่สี่ต้องมีความเข้าในเรื่องของกฎหมายจราจรรวมไปถึงป้ายจราจร อุปกรณ์จราจร ต่าง ๆ บนท้องถนนเพื่อให้ท่านได้ใช้ถนนอย่างถูกต้อง เป็นไปในรูปแบบของการปฏิบัติตัวบนท้องถนนในรูปแบบเดียวกันเป็นสากลทั่วโลกหรือในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวผู้ใช้งานบนท้องถนนเอง
  5. สิ่งสุดท้ายในข้อที่ห้าประเด็นสำคัญที่สุดของการขับรถยนต์บนท้องถนนจำเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ในส่วนของมารยาทในการขับรถ เพราะ จะได้ให้ท่านขับรถได้อย่างปลอดภัย นักขับรถที่ดีควรที่จะมีน้ำใจ อะลุ่มอะหลวย ต่อความผิดพลาดของผู้อื่น ต่อให้เป็นความผิดที่ทีตั้งใจก็ควรระงับสติอารมณ์ในการใช้ถนนไว้ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่น