พูดถึงปัญหาที่สังคมไทยมักจะเจออยู่มาอย่างยาวนานบนท้องถนน และ ยังแก้ปัญหาไม่ได้ นั่นก็คือ ปัญหาการจราจร ติดขัดในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล ที่ทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องเวลาที่เราจะต้องเสียไป เพราะฉะนั้นทางภาครัฐ หรือทางตำรวจจราจร ก็ได้มีการพยายามวางแผนเพื่อขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้ทุกคนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรต่อไป

ปัญหาการจราจร

สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาการจราจรติดขัด คือ มีการใช้รถส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ซึ่งไม่มีเมืองใหญ่ ๆ ที่ไหนในโลกเขาทำกัน แม้แต่เมืองที่ประชาชนจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ซึ่งสามารถซื้อรถยนต์ได้มากกว่าคนไทย แต่ประเทศเหล่านั้นกลับเลือกใช้การขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ใช้รถส่วนตัวเฉพาะบางกรณีเท่านั้น การใช้รถส่วนตัวมาก ทำให้เปลืองพื้นที่ถนนมาก มีการจราจรที่คับคั่งจนเกินไป เมื่อเทียบกับการขนส่งสาธารณะ เช่น รถใต้ดิน รถไฟ รถเมล์ ที่ใช้พื้นที่ต่อคนน้อยกว่ารถส่วนตัวมากมายหลายเท่า สาเหตุที่คนกรุงเทพ ฯ และ คนเมืองใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันมากเป็นทั้งเรื่องค่านิยม และ เนื่องมาจากไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีพอ

พูดได้เลยว่า ปัญหาการจราจรคับคั่งในกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นว่าความเจริญทางเศรษฐกิจรวมศูนย์ที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลมากไป คนชั้นกลางชั้นสูงใช้รถส่วนตัวกันมาก การจะแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องเชื่อมโยงกับการแก้ไขนโยบายพัฒนาประเทศให้มุ่งกระจายการพัฒนาสู่ต่างจังหวัด และ พัฒนาเพื่อคนจนมากขึ้น ไม่ใช่แค่แก้ ปัญหาจราจร เท่านั้น ซึ่งนอกจากจะแก้ไม่ได้ผลแล้ว ยังต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองมากขึ้น ทำให้มีงบประมาณเหลือไปช่วยต่างจังหวัดลดลงไปอีก กลายเป็นปัญหางูกินหางไม่รู้จบสิ้น

ปัญหาการจราจร

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหาการจราจร

 • ขยายถนนให้กว้างเท่ากันตลอดสาย
 • พยายามลดการตัดกระแสของรถที่วิ่งบนถนนให้มากที่สุด โดยกำหนดจุดเส้นทางให้รถที่ออกจากตรอกซอกซอยไปออกในทางเดียวกัน เพื่อลดการตัดกระแสของรถทางตรง
 • ทำสะพานลอย หรือ อุโมงค์ตามสี่แยกที่มีรถมาก เพื่อลดปัญหาได้มากขึ้น
 • แก้ปัญหาเวลามีการกีดขวางเส้นทางการจราจรให้ได้เร็วที่สุด
 • วางแผนการขุดเจาะ และปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้น โดยให้เหลือเส้นทางที่รถจะหลีกเลี่ยงไปใช้ได้มากขึ้นในเวลาที่มีการขุดเจาะ และ ต้องดูแลให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อใช้
 • ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ดีให้ได้มาตรฐานที่สุด มีความสะดวกสบาย ไม่แพง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความไว้วางใจที่ใช้บริการ
 • ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องให้ความเอื้อเฟื้อกัน ให้ความร่วมมือให้ความเคารพกฎจาราจรอย่างเคร่งครัด และ ไม่ประมาทในการขับขี่
 • มีบริการที่ดีอย่างทั่วถึง เมื่อบริการดีประชาชนก็อยากใช้บริการไม่ต้องซื้อรถมาขับเองให้สิ้นเปลือง
 • ปรับปรุงการปล่อยสัญญา ไฟจราจร ให้สัมพันธ์กัน ให้รถวิ่งได้ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง
 • พยายามขยายถนนเพื่อรองรับกับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นให้ทันกัน
 • พยายามลดการเพิ่มปริมาณรถลงด้วยการ ออกกฎการซื้อรถใหม่ดังนี้

-ในการซื้อรถใหม่ต้องใช้เงินสดเท่านั้น ห้ามซื้อด้วยระบบเงินผ่อน ( กฎเกณฑ์นี้ต้องไม่เห็นแก่ผู้ประกอบการขายรถ จึงจะได้ผลดี )

– เก็บภาษีรถให้สูงขึ้น

– ซื้อรถแล้วต้องมีที่จอดรถห้ามาจอดในถนน

– รถเก่าเกิน 10ปีห้ามวิ่งในกรุงเทพฯ ให้ไปวิ่งในต่างจังหวัดเท่านั้น

– ออกใบอนุญาตขับขี่ให้ยากขึ้น ป้องกันไม่ให้มีการซื้อใบอนุญาตขับขี่

ปัญหาการจราจร