exim
เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ   ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า การลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างเต็มที่  ธสน. ยังมีขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธสน. จึงสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ หรือเรียกว่า ธสน. สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ รู้จักกันในชื่อ EXIMBank  โดยสำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม ตั้งอยู่ที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  มีความต้องการให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น เข้าไปดำเนินการติดตั้งยางชะลอความเร็ว  เพื่อชะลอความเร็วรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แทนการติดตั้งลูกระนาดแบบเดิม ที่มาจากการล่อขึ้นจากปูนซีเมนต์ หรือยางมะตอย

โดยยางชะลอความเร็วมีหน้าที่ในการชะลอความเร็วรถ ติดตั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถเร็ว ซึ่งลูกระนาดจะช่วยให้ผู้ขับต้องชะลอการขับรถ  และการทำลูกระนาดด้วยปูนซีเมนต์ มีข้อจำกัดในการสร้าง ทั้งเรื่องของความคงตัว มาตรฐานความสูง ดังนั้นการใช้ยางชะลอความเร็ว จะได้มาตรฐานในเรื่องต่างๆมากกว่า

EXIM BANK, ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001

ทำไมต้องติดตั้งยางชะลอความเร็ว Dpark?

ยางชะลอความเร็ว หรือยางลูกระนาดนี้ ทำจากวัสดุ ยางหล่อพิเศษอย่างดี เหนียวแน่น และแข็งแรงทนทาน สามารถทนได้ทุกสภาพอากาศ ซึ่งผลิตจากยางธรรมชาติที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการหล่อแบบพิเศษ เพื่อใช้ทดแทนตัวคันชะลอ ที่หล่อปูนแบบเก่าตลอดความยาวของตัวยางชะลอความเร็ว โดยมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นชัดเจน และสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน

ชื่อรุ่น ยางชะลอความเร็ว หรือยางลูกระนาด รุ่น JSD-001

คุณสมบัติยางชะลอความเร็ว หรือยางลูกระนาด รุ่น JSD-001

  • ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001 แบ่งเป็นสองสี คือสีดำ และสีเหลือง เพื่อให้สีตัดกับพื้นผิวถนน
  • ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001 มีน้ำหนัก : 5 กก./ม.
  • ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001 มีขนาด : ยาว 1000 * กว้าง 380 * สูง 50 มม./ชิ้น
  • ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001 สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสะดวกกว่าลูกระนาดแบเดิมๆ
  • ยางลูกระนาด รุ่น JSD-001 มีมาตรฐานความสูงของตัวยาง ซึ่งไม่สูงไป และก็ไม่ต่ำไป เหมาะกับรถทุกประเภท

ภาพหลังการติดตั้งยางชะลอความเร็ว @ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM

EXIM BANK

exim bank