การมีความรู้และมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยยังไม่พอ ผู้ขับขี่ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันด้วย ผู้ขับขี่รถในบ้านเราส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความตระหนัก หรือบางส่วนรู้แต่ไม่คำนึงถึง พร้อมกันนี้ยังมีหลายท่านรู้และตระหนักรวมอยู่ด้วย แต่ละเลยไม่ลงมือปฏิบัติตามกฎจราจร อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุจากความละเลยของผู้ขับขี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กฎจราจรจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือในชั่วขณะใดชั่วขณะหนึ่ง มิฉะนั้นแล้วท่านจะต้องพบกับความสูญเสียทั้งต่อตัวท่าน และผู้อื่นตามมาด้วย อย่างที่ไม่อาจจะคาดคะเนได้ ฉะนั้นผู้ขับขี่จึงต้องใส่ใจในการขับรถเป็นหลัก โดย ข้อมูลที่ควรรู้เรื่อง อุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ผู้ขับบขี่ได้พึงระวัง

อุบัติเหตุบนท้องถนน

สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้การขับรถ

  • มีความรู้ ในเรื่องความปลอดภัยในการขับรถ
  • มีความตระหนัก ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการขับรถ
  • ลงมือปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตราย

 

หลักสำคัญของการขับรถ

  • ต้องยึดกฎจราจรเป็นหลัก เพราะ เราไม่ได้ใช้ถนนคนเดียว
  • ความจำเป็นในการละเมิดกฎจราจรไม่เป็นข้ออ้าง เมื่อถูกจับกุม ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเอง หรือ ทำให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุ
  • ละเมิดกฎจราจรได้เท่าที่จำเป็นจริง ๆ และ ไม่ก่อให้เกิดการจราจรติดขัด เช่น มีผู้ป่วยหนักต้องรีบเข้าโรงพยาบาล เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ต้องการละเมิดกฎจราจร

 

แนวทางป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนน

 

 

เผยแพร่ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการขับขี่รถ  ผ่านการอบรมหลักสูตร

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้รถใช้ถนน   เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติทางถนน  โดยเนื้อหาหลักสูตรจะประกอบไปด้วยเรื่องที่สำคัญ  ดังต่อไปนี้  เผยแพร่ความรู้การใช้สัญญาณจราจร  เพื่อให้ทราบถึงความหมายของสัญญาณต่างๆที่มีการใช้ในการขับขี่รถยนต์

  • การให้สัญญาณ  ให้ข้อมูลหรือบอกความตั้งใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่าคิดอะไรและกำลังจะทำอะไร  เป็นการสื่อความหมายให้ผู้อื่นทราบ สัญญาณจราจรโดยทั่วไป ได้แก่ ไฟเลี้ยว ไฟเบรก เป็นต้น ในบางครั้งอาจต้องใช้สัญญาณมือช่วยที่สำคัญ คือ  ต้องมีการใช้สัญญาณจราจรอย่างถูกต้อง
  • เผยแพร่ความรู้เรื่อง “เมื่อง่วงหรือมึนเมาอย่าขับรถ”  เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจได้รับหากขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอนหรือมึนเมา  พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการประพฤติตนเมื่อประสบกับภาวะดังกล่าว  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติตามมาในภายหลัง
  • สิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับรถได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆก็ตาม คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถและสภาพรถให้พร้อม

 

บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด และ ซื่อตรง

เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถใช้ถนน  ผ่านทางกฎหมายจราจร   ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่มีระเบียบวินัยในการขับขี่รถ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยยานยนต์ และ ขนส่ง

เพื่อมุ่งหวังสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ควบคู่กับการบริหารงานด้านความปลอดภัยที่ดี  ใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  การนำกระบวนการไต่สวนอุบัติเหตุเข้ามาใช้ในการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ

 

สร้างจิตสำนึก 

วัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อการใช้รถใช้ถนน  เพื่อร่วมสร้างระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน  เพราะ หากผู้ใช้รถใช้ถนนแบ่งปันการใช้เส้นทางอย่างสุภาพ  เคารพกฏจราจร ปฏิบัติตาม ป้ายเตือน warning board อย่างถูกต้อง จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติทางถนนลงได้  ทั้งนี้การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานการลด และ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้