ป้ายบังคับ คือป้ายจราจร ที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ถนนหรือทำการจราจรในพื้นที่นั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในแผ่นป้ายนั้น โดยผู้ที่ใช้ถนนต้องทำตาม งดการกระทำ รวมถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้ โดยป้ายชนิดนนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ

  1. ป้ายที่บังคับให้ทำตามรูปแบบลักษณะที่กำหนดไว้
  2. ป้ายที่บังคับให้ทำตามด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

สำหรับป้ายชนิดนี้ เป็นป้ายจราจรที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นป้ายที่ใช้ได้เฉพาะตามแบบมาตรฐานเท่านั้น และในส่วนของงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมทางหลวง สามารถใช้ป้ายบังคับตามความเหมาะสม

สินค้า ป้ายบังคับ ภายใต้แบรนด์ DPARK

อย่างที่เราทราบกันดีกว่า สินค้าประเภทนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดั้งนั้นการผลิตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ละเอียดในการผลิตป้ายแต่ละชิ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ กรมทางหลวงระบุไว้อย่างเคร่งครัด ทำให้ทางเราผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสั่งซื้อไปใช้งาน
สินค้าของเราในประเภทนี้สมารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  1. ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์
  2. ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์
  3. ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง
  4. ป้ายอื่นๆ

ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์

ป้ายหยุด ป้ายหยุด Stop ป้ายจราจร ป้ายให้ทาง ป้ายให้ทาง Give Way ป้ายจราจร ให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายหยุด หรือ ป้าย STOP  มีความหมายให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้า หรือ เส้นหยุด ป้ายให้ทาง มีความหมายว่า ให้ผู้ขับขี่ให้ทางแก่คนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน ป้ายให้รถสวนทางก่อน  มีความหมายว่า ให้ผู้ขับขี่หยุดรถและรอให้รถที่สวนมาผ่านไปก่อน

 

ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ ( Prohibitory or Restrictive Signs )

ป้ายจราจร ป้ายห้ามแซง ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามกลับรถซ้าย
ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่แซงในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางซ้าย
ป้ายห้ามกลับรถขวา ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย  ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางขวา ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ป้ายจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ป้ายจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย หมายถึงห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางซ้าย ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา หมายถึงห้ามผู้ขับขี่เปลี่ยนรถไปช่องทางขวา ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ ป้ายห้ามรถยนต์ ป้ายห้ามรถบรระทุก
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาหรือกลับรถ ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับขี่รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ ป้ายห้ามรถพ่วง ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถพ่วงหรือรถกึ่งพวง ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถยนต์สามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายห้ามรถจักรยานสามล้อ ป้ายห้ามรถจักรยาน ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ป้ายห้ามรถจักรยานสามล้อ หมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่รถจักรยานสามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ห้ามรถจักรยาน ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ห้ามขับขี่รถล้อเลื่อนลากเข็นเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ป้ายห้ามเกวียน ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ห้ามเกวียน ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับขี่ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และ รถจักรยานสามล้อ ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานสามล้อ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถจักรยานสามล้อเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามล้อขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำเสียงใดๆ ให้เป็นการรบกวนในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายห้ามคนผ่าน ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามหยุดรถ
ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง ห้ามจอดรถในทางที่ติดตั้งป้ายนี้ เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ โดยต้องไม่ทำการชักช้า ป้ายห้ามหยุดรถ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่หยุดรถหรือจอดรถในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายจราจร ป้ายจำกัดน้ำหนัก ป้ายจราจร
ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถที่ป้ายนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และไปต่อได้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาต ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง ห้ามขับขี่รถเกินความเร็วที่กำหนดไว้ในป้าย ซึ่งมีหน่วยเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีการบรรทุกเกินตัวเลขในป้าย หน่วยเป็น “ตัน” เข้าไปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้
ป้ายจำกัดความกว้าง ป้ายจำกัดความสูง ป้ายจราจร ป้ายจำกัดความยาว
ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความกว้างของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความสูงของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความยาวของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

 

ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง  ( Mandatory Signs )

 

ป้ายจราจร ป้ายให้รถเดินทางเดียว ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถสวนกัน ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายเท่านั้น ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น
ป้ายให้ชิดซ้าย ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายของป้าย ป้ายให้ชิดขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางขวาของป้าย ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายหรือทางขวาของป้ายก็ได้
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายจราจร ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามเลี้ยวขวาหรือตรงไป ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือตรงไป ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา ป้ายวงเวียน
ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ป้ายวงเวียน หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่เริ่มจะเข้าทางรอบวงเวียนต้องให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่รอบวงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามแทรกหรือตัดหน้ารถที่แล่นอยู่ในวงเวียน
ป้ายจราจร ป้ายช่องเดินรถประจำทาง ป้ายช่องเดินรถมวลชน ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง ป้ายช่องเดินรถมวลชน หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนโดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์
ป้ายจราจร ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ป้ายคนเดินเท้า ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายความเร็วขั้นต่ำ
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายความว่า ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน ป้ายคนเดินเท้า หมายความว่า บริเวณที่ให้ใช้เฉพาะคนเดินเท้า ป้ายความเร็วขั้นต่ำ หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย ซึ่งมีหน่วยเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”

 

ป้ายอื่นๆ

ป้ายจราจร ป้ายสุดเขตบังคับ
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายความว่า หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ติดตั้งก่อนหน้าที่จะถึงป้ายนี้